EH Avira (Zebulon x Arusha v. Santhos Elite) *2008

 

Z.: Enserhof

 

 

 

pedigree