Aktive Zuchtstuten

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Estrella (Bey Shy x My Silk Stocking v.Thee Desperado)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Maljanka (Watazka x Malisja v. Santhos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EH Aspirine (Bey Shy x Aysha v. KHS Abhas Jabask)

                                                                                                                                 Kidarka (Philas x Kalisha v. Eunizar)

                                                                                       KAHLA (Santhos x Bahra v.Kesseb)