Viszla ( Santhos Elite x Vichy v. Edykt) *2003

 

Z.: Enserhof

 

pedigree